صیادی رامشیر

37
خورنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست رامشیر گفت: 11 صیاد متخلف به دلیل صید ماهی در فصل ممنوعه توسط ماموران یگاه حفاظت محیط زیست رامشیر دستگیر شدند. به گزارش خورنا، عباس ظاهری شهماروند اظهار…