صنف کارگری

دبیر خانه کارگر گلستان بیان کرد

خورنا/ دبیر خانه کارگر گلستان با یادآوری تلاش دولت های نهم و دهم برای تغییر قانون کار، اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای کاهش جنبه های حمایتی این قانون از کارگران را در همان راستا تفسیر کرد. «هادی رضا زاده» گفت: با وجود همه بسترسازی هایی که در هشت سال گذشته برای اصلاح قانون کار صورت گرفته بود در نهایت…