صنعت توریسم درمانی

خورنا: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم توسعه صنعت توریسم درمانی در استان خوزستان تاکید کرد. دکتر علی خدادادی اظهار کرد: وجود بیش از 600 کیلومتر مرز آبی و خاکی استان خوزستان با کشور عراق به عنوان کشوری که به تازگی از دوران رکود و ضرر و زیان های یک جنگ بزرگ فاصله گرفته است…