صندوق حمایت از کشاورزان بهبهان

خورنا: رييس صندوق توسعه و حمايت از بخش كشاورزي خوزستان از راه‌اندازي صندوق توسعه و حمايت بخش كشاورزي بهبهان خبرداد و گفت: اين صندوق با اعتبار 4 ميليارد توماني راه‌اندازي شد. عليرضا دارابي  عنوان‌كرد: هيئت اجرايي و موسس صندوق توسعه بخش كشاورزي بهبهان با حضور شركت مادر تخصصي و جمعي از توليدكنندگان تعيين شد. وي با…