صنایع پتروشیمی ماهشهر

37
خورنا: کارگران صنایع پتروشیمی بندر امام بنا به دعوت اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این مجموعه و بر اساس اعلام قبلی به شکرانه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینهٔ پیشنهادی دولت به مدت دو دقیقه تکبیر…