صفایی مقدم گزینه ریاست چمران

خورنا: شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص آنچه اعتراض به عدم تغییر رییس فعلی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان داشتند بیانیه اعتراضی صادر کردند. متن بیانیه بدین شرح است: شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص آنچه اعتراض به عدم تغییر رییس فعلی دانشگاه شهید چمران اهواز…