صبور بودن از نگاه اسلام

خورنا: صبر در آیات و روایات اسلام از چنان جایگاهی برخوردار است که آن را در کنار عقل توصیف کرده اند، به گونه ای که پیامبر(ص) صبر را اولین ثمره عقل خوانده و قرآن، بر ارزشمندی صبر به واسطه کسب رضاي الهي تأکید داشته و آن را یکی از ویژگی های صاحبان عقل برمی شمارد. واژه صبر و مشتقات…