صادق سامانی

نه از چای دیشلمه خبری بود نه قلیان/

خورنا _ صادق سامانی: دوست بزرگواری مطلبی را درباره دیدار نوروزی اصلاح طلبان استان به رشته تحربر در آورده که سعی دارم جواب این دوست عزیز که افراد حاضر در آن دیدار را بی قافیه و ردیف معرفی کرده و با لحن تمسخر آمیز و استهزا خطاب قرار داده با اندیشه کردن و سوق دادن به کمی تامل و…