شیوخ

خورنا: ريیس‌کل دادگستری خوزستان خواستار اصلاح و ارتقای کارکرد شیوخ در بین عشایر شد. محمدباقر الفت در نشست با سران عشایر عرب، اظهار كرد: تا زمانی که وظیفه شیخ را به حل و فصل دعوی محدود کنیم، جایگاه وی را تنزل داده‌ایم. وی از سران عشایر خواست تا با شناخت نقاط ضعف و قوت عشیره و طايفه خود و…