شوششتر

خورنا/ صبح امروز با رأی‌گیری در شورای شهرستان شوشتر محمد حافظی‌زاده توانست یک سال دیگر در سمت ریاست شورای شهرستان شوشتر باقی بماند. معصومه دلفیه نیز توانست با کسب حداکثر رأی ممکن به سمت نائب رئیس شورای شهرستان شوشتر برسد و یک سال در این سمت مجال خدمت به مردم داشته باشد. حافظی‌زاده در شورای شهر شوشتر نیز عضو…