شور سیرخوارگان حسینی در بیت الزهرای اندیمشک

خورنا: مراسم شور سیرخوارگان حسینی همزمان با جای جای ایران پر مهر اسلامی و شهر یکهزار شهید اندیمشک در بیت الزهرای اندیمشک با شکوه دوچندان از جلوه ی عاشورا و با حضور پر شور زنان و کودکان عاشورایی اندیمشک برگزار گردید تا بیت الزهرای اندیمشک با دستان کوچک اما پر مهر خویش ترنم بارن را در شور شیرخوارگان را…