شوری

37
خورنا: بالاخره و پس از گذشت دو سال از هشدارهاي كارشناسان مستقل و رسانه‌ها، يك عضو شورای تحقیقات سازمان آب و برق خوزستان اعتراف كرد كه: گنبدهای نمکی سد گتوند دلیل اصلی شوری آب رودخانه کارون است. دکتر ˈعبدعلی ناصریˈ…