شورای چهارم اندیمشک

خورنا : کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشکی در یاداشتی به شرح زیر به بایدها و نباید های عملکرد گذشته و آینده ی شورای شهر چهارم اندیمشک در فعالیت یکساله ی خود پرداخته است که به دین شرح است : شورای چهارم با ترکیبی از نیروهای جوان و باتجربه و با داشتن تنوع تخصص در تمام…