شورای شهر حر

خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان شوش، عبداعلی کثیر 985 رای ،ناصرکثیر با 916رای،جمیله آل کثیر با 904 رای،سید حمید موسویان با 881 رای ،علی آل کثیر با 876 رای به عنوان اعضای اصلی شهر حر انتخاب شدند.