شورای شهر ایذه

خورنا: این روزها در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم و  امید فراوان داریم مردم آگاه و فهیم ایران اسلامی با درکی صحیح از رویدادها و اوضاع منطقه و جهان در روز رای گیری با حضوری گسترده در پای صندوق های رای دست به…