شورای شهر الوان

خورنا: با پایان شمارش آرا در شهر الوان، پنج عضو شورای این شهر مشخص شدند.بعد از پایان شمارش آرای شهر الوان (عبدالخان)، پنج عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین دوره شورای شهر این شهر را تشکیل بدهند. حمید عبدالخانی با 691 رای بعد از پایان شمارش آرا به عنوان نفر نخست انتخاب…