شورای شهر الوان

37
خورنا: با پایان شمارش آرا در شهر الوان، پنج عضو شورای این شهر مشخص شدند.بعد از پایان شمارش آرای شهر الوان (عبدالخان)، پنج عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین دوره شورای…