شورای شهرستان کارون

37
خورنا: رئیس شورای شهر کوت عبدالله از توابع شهرستان کارون گفت: پس از چندین ماه از تشکیل شهرستان کارون، هنوز شورای این شهرستان تشکیل نشده است. عباس حزبه پوران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصویب نشدن کمیسیونهای…