شورای سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری اندیمشک

خورنا: سرپرست فرمانداری اندیمشک از برگزاری مانور بهداشت عمومی با مشارکت شش کارگروه تخصصی در اوایل اسفند ماه خبر داد. به گزارش روز یک شنبه خبرنگار ایرنا ˈحمیدرضا گودرزیˈ در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری افزود:سلامت و توجه به بهداشت عمومی و ارتقای سطح کمی و کیفی شاخص های بهداشت و سلامت جامعه نیازمند…