شورای راهبری تدوین برنامه جامع مدیریت شهری کشور

خورنا: با حکم مهندس “هوشنگ خندان دل” معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، شهردار آبادان به عضویت شورای راهبری تدوین برنامه جامع مدیریت شهری کشور منصوب شد. با حکم مهندس “هوشنگ خندان دل” معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، شهردار آبادان به عضویت شورای راهبری تدوین برنامه جامع…