شورای حفاظت از دز

37
خورنا: با تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه دز از این پس اجرای هر طرح در حاشیه و بالا دست رودخانه دز منوط به انجام مطالعات و تصویب شورای حفاظت کیفی این رودخانه است. به گزارش روز…