شورای بخش مرکزی رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر گفت: با پایان شمارش آرا در شهر رامشیر، پنج عضو شورای بخش مرکزی شهرستان مشخص شدند. صبح امروز در انتخابات شوارای بخش مرکزی رامشیر با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی و تعدادی از اعضای شورای روستاهای مرکزی، انتخابات اعضای شورای بخش مرکزی برگزار شد. فرماندار رامشیر در این رابطه…