شورای آموزش و پرورش خوزستان

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان یوسف داوودی رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش خوزستان ضمن اشاره به برنامه پروژه مهر اظهار کرد: پروژه مهر، نوروز دانش و آگاهی و حاصل تفکری برای اندیشیدن دوباره می‌باشد که…
37
خورنا: مشروح اظهارات اعضای شورای آموزش و پرورش خوزستان جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان عصر گذشته، 23 بهمن با طرح نقطه نظرات و دیدگاه های اعضا پیرامون سه دستور کار جلسه برگزار اما تصمیم گیری درباره این موضوعات به…