شورای آموزش و پرورش خوزستان

37
خورنا: مشروح اظهارات اعضای شورای آموزش و پرورش خوزستان جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان عصر گذشته، 23 بهمن با طرح نقطه نظرات و دیدگاه های اعضا پیرامون سه دستور کار جلسه برگزار اما تصمیم گیری درباره این موضوعات به…