شوراها

خورنا گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری های کشور در اهواز برگزار می شود مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان از برگزاری گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور در…