شهيد فريدون قيطاسي

خورنا:کسانی در میان اوراق و سطورمردان قبیله حق ، در آتش عشق ورنج و بلا می سوزند و سپس قفنوس وار از خاکستر و جود خویش دو باره سر بر می آورند . و شهید فریدون قیطاسی مردی ازتبار این قبیله   بود اوکه در یکی از محله های ” کوی شهدا “شهر اندیمشک در سال ۱۳۵۰پای به عر…