شهر هویزه

خورنا: نایب رئیس شورای اسلامی شهر هویزه با بیان اینکه قطعی آب هویزه حل شد، گفت: علت قطعی آب دو روزه در این شهر، شکستگی، خرابی و فرسودگی لوله آب کمربندی شهر سوسنگرد بوده است. به دنبال دو روز قطعی آب در شهر هویزه و سختی و ملامتی که مردم در این راستا متوجه شدند بر آن شدیم علت را…