شهر آزادی، احداث کتابخانه عمومی شهر آزادی، مسلم میرزاوند، رئیس کتابخانه های عمومی اندیمشک، شهر آزادی اندیمشک