شهر آباان

37
خورنا: شهردار آبادان انجام بازدیدهای میدانی از بخشهای مختلف شهری را سبب درک بهتر و بیشتر از ضعف ها و مشکلات موجود در محلات و سهولت در جهت برنامه ریزی جهت رفع آنان عنوان کرد. محمود رضا شیرازی پیش…