شهرک های ماهشهر

37
خورنا: مشکلات شهرک های ماهشهر با حضور فرماندار بندر ماهشهر و اعضای شورای شهرک هامورد بررسی قرار گرفت .  صبح امروز در دفتر فرماندار ماهشهر مشکلات شهرک مدنی با حضور منصور قمر فرماندار شهرستان بندر ماهشهر و اعضای شورای شهرک مدنی…