شهروندی

خورنا احمد سیاحی پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور در اهواز با اشاره به لزوم پرهیز از پروژه های امانی در شهرداری ها عنوان کرد: هیچگونه استدلالی در این خصوص وجود ندارد و انجام پروزه های امانی در شهرداری اهواز توجیه ناپذیر است. وی افزود: طرح جامعه مدیریت پسماند یکی…