شهروندان خوزستانی

خورنا: تغییرات جوی و متعاقب آن وزش نسیم بهاری ، شهروندان خوزستانی را در پنجاه و پنجمین روز فصل رویش ها ، به وجد آورد.  در پی کاهش شش تا هشت درجه ای دما در دو روز اخیر در اغلب شهرهای استان خوزستان ، شهروندان برای بهره مندی از هوای دل انگیز…