شهرسازی

صرالله دهقان اظهار داشت:ما به وظیفه نظارتی خود بر این سازمان عمل می کنیم و هرجا انحرافی دیدیم تذکر شفاهی و کتبی می دهیم اگر توجهی نکردند به مراجع بالاتر منعکس می کنیم و الا هیچ دعوا و عنادی با کسی نداریم.   نصرالله دهقان مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان…