شهردار منطقه شش اهواز

خورنا: شهردار منطقه شش اهواز: به همت حوزه فنی عمرانی آخرین مرحله زیرسازی و بهسازی معابر خاکی عین دو در حال انجام است. قاسم الهایی شهردار منطقه شش اهواز در گفتگو با خبرنگار خورنا در اهواز اظهار داشت: به همت حوزه فنی عمرانی آخرین مرحله زیرسازی و بهسازی معابر خاکی عین دو در حال انجام است.