شهرداری ها

خورنا: سرپرست شهرداری خرمشهر با وجود این‌که هنوز شهردار انتخاب نشده است، انتخاب و معرفی شد. با وجود این‌که در اکثر شهرهای کشورمان انتخابات برای معرفی شهردار صورت گرفته و شهردار با اکثریت آرای شوراها انتخاب شده اما در شهرهایی چون خرمشهر و شادگان هنوز این امر محقق نشده است. با کش و قوس‌های فراوان در خرمشهر روز گذشته سرپرست شهرداری…
خورنا: مدیر کل بازرسی استان خوزستان، شهرداری‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها را گلوگاه فساد در استان خوزستان معرفی کرد.  مهدی کرمی پیش از ظهر امروز در شورای عالی دستگاه های نظارتی استان اظهار کرد: دریافت هرگونه هدیه بخش دولتی از بخش خصوصی غیر قانونی است و هیچ دستگاه دولتی به غیر از چند دستگاه مشخص…