شهرداری منطقهیک اهواز

خورنا: شهردار منطقه يك اهواز از بازسازي دوباره خيابان سلمان فارسي(نادري) تا 10 روز ديگر خبر داد. داوود دارابي اظهار كرد: اداره برق اهواز در خيابان سلمان فارسي حدفاصل خيابان آزادگان (24 متري) تا شريعتي (30 متري) در حال انجام عملياتي است كه طي آن بنا است…