شهرداری باغملک

37
خورنا: اعضای شورای اسلامی شهر باغملک با رای خود حسن نبوتی را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند. اعضای شورای اسلامی شهر باغملک…