شهرداران خوزستان

37
خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ویژه های نوشت: فرماندار اهواز در شورای ترافیک خوزستان با حضور فرمانداران، رؤسای شوراهای اسلامی وشهرداران خوزستان گفته است: «در شهر اهواز، پروژه های متعددی در سالهای اخیر در بحث توسعه راههای دسترسی و…