شهدای گم نام

خورنا: بارها به پروژه نیمه تمام و بی توجهی مسئولین نسبت به شهدای گمنام در سایت های خبری پرداخته شد و پرداختن به آن تکرار مکررات است. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل ندا، متأسفانه مشاهده شده که در مراسمات خاص و ویژه هم هیچ گونه توجهی به صحن و جایگاه این شهدای والامقام از…