شهدای گمنام

37
خورنا: بارها به پروژه نیمه تمام و بی توجهی مسئولین نسبت به شهدای گمنام در سایت های خبری پرداخته شد و پرداختن به آن تکرار مکررات است. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل ندا، متأسفانه…