شهدای بندر امام

خورنا – عبدالرحمن یابری: مزار شهدای بندرامام خمینی که برای بازسازی و نوسازی تخریب شده است در یک سال گذشته به حال خود رها شده و این وضع باعث تاسف و تاثر مردم و خانوده های شهدای این شهر است. به گزارش خورنا، توی تاکسی که می نشینم وقتی نام «بهشت سجاد» در شهر بندرامام خمینی(ره) را به…