شمسایی مدیرعامل آب و برق خوزستان

خورنا: گفته می شود این انتصاب در مراحل نهایی خود قرار دارد و هماهنگی لازم وزیر نیرو با استاندار خوزستان نیز به عمل آمده است. گفته می شود انتصاب محمدرضا شمسایی به عنوان مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان قطعی شده است. بر اساس اخبار رسیده به اکسین پرس،  این انتصاب…