شمخانی

خورنا: پوشیدن کت و دشداشه لباسی معمول به هنگام حضور در مراسم ها در میان مردم عرب خوزستان است. محمدعلی ابطحی معاون پیشین رئیس جمهور تصویری از علی شمخانی در لباس عربی دشداشه منتشر کرده است. شمخانی وزیر پیشین دفاع چندی پیش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. شمخانی متولد 1334 در اهواز است. ابطحی ضمن انتشار این…