شغل مردم هندیجان

خورنا – وهاب شیرعلی: شهرستان بندری هندیجان در اخرین نقطه استان خوزستان ودارای مرز آبی حدود 90 کیلومتروبا قدمت بیش از 3هزار ساله می باشد کار مردم این شهرستان  بندری در سالهای گذشته تا چند سال قبل با توجه به زمینهای مستعد و رودخانه پر آب کشاورزی و تجارت با لنجهای تجاری به کشورهای حوزه…