شعر برای کلید روحانی

37
خورنا: ناصر فیض در تهران امروز نوشت: مى‌کند صادر به دنیا بعد از این ایران کلید تا کند حل مشکلاتش را جهان با آن کلید اینکه مى‌گویم جهان، چون دیده‌ام در سیبرى مى‌شود از شدت سرما به هم، دندان کلید ما…