شعری برای کارون

خورنا: مهدی مرادی نوشت: این شعر را حدود ده سال پیش سرودم ، در دفتر ” بعضی از ما” نیز منتشر شده است، شعری برای “کارون”، رودخانه ای که از همان سال ها شروع کردند به بردن و نابود کردنش: دست برده اند در ترکیب این رودخانه که لابد ماهی ها از همین نمی آیند من ایستاده…