شعبانیه در اندیمشک

خورنا : اندیمشک یکهزار شهید در مسیر انتظار رنگ شور وشعف به خود گرفته … جای جای دیار یکهزار شهید سرشار از عطر انتظاار است … مردم دیار کرخه و دز رود محبت و ایثار در مسیر ولابت در جای جای خویش رهسپار کرده است … مردم به یک شادباش می گویند … در هر مسیر پیر مردی یا جوانی شیرینی به رهگذران ارزانی می کند … اری این جمعه جمعه ی دیگری است … اندیمشک در مسیر انتظار به تکاپو افناده است …. دسته جات و تکایا رخت شعبانیه بر خود گرفته اند و هر مسیر شر سمبلی از عطر صاحب… در ادامه بخوانید