شرکت کشت و صنعت نیشکر

ادامه مشکلات زیست محیطی برای آلوده ترین شهر جهان؛

خورنا:  شرکت کشت و صنعت نیشکر در خوزستان مزارع خود را دوباره به آتش کشید و محیط زیست اهواز را آلوده کرد. این در حالیست که قانون و طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهر اهواز، شرکت توسعه نیشکر را…