شرکت کشت و صنعت نیشکر

ادامه مشکلات زیست محیطی برای آلوده ترین شهر جهان؛

خورنا:  شرکت کشت و صنعت نیشکر در خوزستان مزارع خود را دوباره به آتش کشید و محیط زیست اهواز را آلوده کرد. این در حالیست که قانون و طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهر اهواز، شرکت توسعه نیشکر را موظف به «برداشت سبز» کرده است. به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، «آلوده ترین شهر جهان» باز هم «خاکستری»…