شرکت پتروشیمی رازی

خورنا: عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از وضعیت بهداشت سالن غذا خوری شرکت پتروشیمی رازی که در کنار انبار گوگرد قرار گرفته است انتقاد کرد. «موسی هندیجانی» در این باره گفت: بهداشت سالن غذاخوری شرکت پتروشیمی رازی به دلیل آنکه کنار انبار گوگرد قرار گرفته بسیار نامناسب است.