شرکت فراب

12
   خورنل : عملیات اورهال سالیانه واحد شماره ۶ نیروگاه دز طبق برنامه ریزی مدون از روز شنبه ۲۶/۷/۹۳ آغاز شده است. پیش از این کار اورهال واحدهای شماره ۷ و ۵ نیروگاه با موفقیت به پایان…