شرکت آب و فاضلاب بهبهان

به گزارش روابط عمومی آبفا خوزستان

خورنا:  برابر اعلام شرکت آب و فاضلاب بهبهان از ساعت هفت روز سه شنبه هفته جاری به مدت سه شبانه روز آب مناطقی از بهبهان قطع می شود. به گزارش روابط عمومی…