شرجي

خورنا: معاون اداره‌كل هواشناسي خوزستان گفت: رطوبت بالا و پديده شرجي تا فردا در استان حاكم خواهد بود. علي‌رضا غلام‌پور اظهار كرد: بررسي وضعيت سينوپتيكي نقشه‌هاي ميدان باد نشان مي‌دهد كه جريانات سطح زمين كاملا جنوبي شده و وضعيت هوا با رطوبت بالا و شرجي در استان را در پي دارد. وي ادامه داد: همان‌طور كه انتظار مي‌رفت اين وضعيت…